Anketa e Fuqisë Punëtore 2018

0

Your Diagram TitlePopullsia e përgjithshme → Popullsia në moshë pune: 1,198,273Popullsia në moshë pune → Persona jo aktive: 708,170Popullsia në moshë pune → Fuqia punetore: 490,103Persona jo aktive → Femra: 487,840Popullsia e përgjithshme → Fëmijë 0-14: 392,155Fuqia punetore → Te punesuar: 345,131Te punesuar → M: 271,623Persona jo aktive → Meshkuj: 220,330Popullsia e përgjithshme → Të moshuar 65+: 203,039Fuqia punetore → Te papune: 144,972Te papune → Meshk: 108,140Te punesuar → F: 73,508Te papune → Fem: 36,832Popullsia e përgjithshme: 1,793,467Popullsia e përgjithshme: 1,793,467Të moshuar 65+: 203,039Të moshuar 65+: 203,039Fëmijë 0-14: 392,155Fëmijë 0-14: 392,155Popullsia në moshë pune: 1,198,273Popullsia në moshë pune: 1,198,273Fuqia punetore: 490,103Fuqia punetore: 490,103Persona jo aktive: 708,170Persona jo aktive: 708,170Meshkuj: 220,330Meshkuj: 220,330Femra: 487,840Femra: 487,840Te punesuar: 345,131Te punesuar: 345,131Te papune: 144,972Te papune: 144,972M: 271,623M: 271,623F: 73,508F: 73,508Meshk: 108,140Meshk: 108,140Fem: 36,832Fem: 36,832

Ky diagram është krijuar përmes web-faqes sankeymatic.com dhe ka për qëllim të sqaroj se si kalkulohet niveli i pa-punësisë në Kosovë. Të dhënat janë marr nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht nga Anketa e Fuqisë Punëtore 2018.

Sipas këtij diagrami mund të shihet se sipas të dhenave të Anketës së Fuqisë Punëtore në vitin 2018 në Kosove numri i personave në moshe punë (15-64 vjet) ishte 1,199,273. Nga ky numër vetëm 490,103 persona ishin pjesë e fuqisë punëtore kurse 708,170 ishin persona jo-aktivë pra jashtë tregut të punës. Këto janë definicionet e këtyre kategorive sipas ASKs:

1. Të punësuar: personat, të cilët gjatë javës referente kanë bërë ndonjë punë për pagesë, fitim ose përfitim familjar, në të holla ose në natyrë, ose ata që mungonin përkohësisht në punën e tyre.

2. Të papunë: personat, të cilët gjatë javës referente:

  • Ishin pa punë, d.m.th. nuk ishin të punësuar me pagesë ose të vetëpunësuar;
  • Aktualisht ishin të gatshëm për punë, d.m.th. ishin të gatshëm të fillojnë punë me pagesë ose vetëpunësim brenda dy javësh;
  • Kërkonin punë, d.m.th. kishin ndërmarrë hapa specifikë gjatë katër javëve të fundit në kërkim të punësimit me pagesë ose vetëpunësimit.

3. Persona joaktivë: personat, të cilët gjatë periudhës referente nuk ishin as të punësuar as të papunë.

Nga kjo rrjedh se niveli i papunësisë në Kosovë gjatë vitit 2018 ishte 29.57%. Kjo përqindje rezulton nëse e pjesëtojmë numrin e personave të pa punë (144,972) me numrin e personave në fuqinë punëtore (490,103).

Nga ky diagram mund të shihet gjithashtu se numri i femrave jashtë tregut të punës (jo-aktive) është më shumë se dy here më i madh se numri i meshkujve jashtë tregut të punës (jo-aktiv)

Share.

Comments are closed.

Ky projekt u përzgjodh në mesin e finalistëve të sfidës Dig Data dhe mbështetet nga Fondacioni i Mijëvjeçarit të Kosovës (MFK) dhe Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC).

Kjo deklaratë mohim informon lexuesit se pikëpamjet, mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë faqe i përkasin vetëm autorit, dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e asnjë organizate, grupi ose individi tjetër.